Darmowa dostawa już od 99 zł
600 241 900 (pn-pt 08:00 - 16:00)
Polityka prywatności

La Bella Joanna Siarkowska; 55-020 Bratowice; ul. Piastowska 16; NIP 9141093356, jako Administrator Danych Osobowych, na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 106/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. rozporządzenie ogólne UE (w skrócie RODO) przetwarza dane osobowe.

1. Dane osobowe zgodnie z definicją zawartą w RODO to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowania osoby fizycznej w jakiejkolwiek formie (za pomocą  pisma, dźwięku, obrazu), takie jak np.: imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mailowy, PESEL, NIP.

W poszczególnych działach La Bella Joanna Siarkowska prowadzone są bazy danych osobowych klientów, które są przechowywane i zabezpieczone.

2. Bazy danych osobowych zgodnie z definicją  zawartą w RODO to każdy posiadający strukturę zbiór danych o charakterze osobowym, dostępny według określonych kryteriów. La Bella Joanna Siarkowska posiada bazy danych pracowników, klientów, dostawców, osób współpracujących, do których dostęp mają wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy.

3. Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w RODO to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak: zbieranie, przechowywanie, usuwanie, udostępnianie, opracowywanie.

4. La Bella Joanna Siarkowska przetwarza dane osobowe w następujących celach:

1.       realizacji transakcji handlowych

2.       przeprowadzania działań marketingowych,

3.       wysyłki za pośrednictwem poczty elektronicznej wiadomości o stanie realizacji transakcji handlowej

4.       wysyłki drogą pocztową przedmiotu transakcji handlowej  związanych z zamówieniem złożonym przez klienta za pomocą narzędzi dostępnych w sklepie internetowym dostępnym pod adresem https://labella.sklep.pl

5. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez La Bella Joanna Siarkowska danych osobowych oparte jest na następujących podstawach prawnych:

I. zgodzie wyrażonej przez klientów zgodnie z obowiązującym prawem, w tym z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne - w przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej;
II. na prawnie uzasadnionym interesie La Bella Joanna Siarkowska jako Administratora Danych Osobowych, o którym mowa w artykule 6 ust. 1 pkt f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ("RODO") - w przypadku wysyłki drogą pocztową przedmiotu transakcji handlowej.

Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych we wskazanych powyżej celach przez osoby fizyczne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą:

  1. uniemożliwi realizację transakcji handlowej.
  2. uniemożliwi wysyłanie klientom komunikacji na zasadach wskazanych w niniejszej informacji - w przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  3. może uniemożliwić wysyłanie klientom komunikacji na zasadach wskazanych w niniejszej informacji.

 

6. La Bella Joanna Siarkowska może przekazywać dane osobowe dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie następującym osobom trzecim:

 

a. spółkom lub osobom, z którymi La Bella Joanna Siarkowska ma zawartą umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych,  w celu realizacji działalności firmy. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy umów zawartych przez nie z La Bella Joanna Siarkowska do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez  La Bella Joanna Siarkowska.
 b. organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; W przypadku, gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

 7. La Bella Joanna Siarkowska jako Administrator Danych Osobowych zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić przetwarzane dane osobowe. Dane osobowe są przechowywane przez La Bella Joanna Siarkowska lub przez podmioty przetwarzające dane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone tj. przez cały okres obowiązywania zgody oraz przez okres wymagany przepisami prawa (w szczególności przepisy prawa podatkowego i okres przedawnienia roszczeń) po jej cofnięciu.

8.       Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane przysługują prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, osoby, których dane są przetwarzane  uprawnieni są do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą). 

Ponadto, osoby , których dane są przetwarzane mają prawo do:

a. żądania dostępu do danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od La Bella Joanna Siarkowska potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. La Bella Joanna Siarkowska dostarczy na każde żądanie kopię danych osobowych, podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, La Bella Joanna Siarkowska może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,

b. sprostowania danych osobowych, które dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoby których dane są przetwarzane mają prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,

c. usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym"); osoby których dane są przetwarzane mają prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących swoich danych osobowych, a La Bella Joanna Siarkowska ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie dane osobowe,

d. ograniczenia przetwarzania danych osobowych; w takim przypadku, La Bella Joanna Siarkowska wskaże na żądanie takie dane, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,

e. przenoszenia danych osobowych; pod pewnymi warunkami osoby których dane przetwarzane mają prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, przetwarzane przez La Bella Joanna Siarkowska

f. sprzeciwu; w pewnych okolicznościach osoby, których dane osobowe są przetwarzane mają prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw do organu nadzorczego - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją - wobec przetwarzania danych osobowych, a na La Bella Joanna Siarkowska ciążyć może obowiązek zaprzestania przetwarzania takich danych osobowych.

9. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych:  

La Bella Joanna Siarkowska; 55-020 Bratowice; ul. Piastowska 16 lub pod adresem email: biuro@labella.sklep.pl

 

Dane kontaktowe

600 241 900 info@labella.sklep.pl
ul. Piastowska 16

55-020 Bratowice